Zpracování nekonečných čedičových vláken do technických výrobků

 

Charakteristika
čedičových vláken
Ukázky výrobků
Bezpečnostní list

 

2. Nekonečná čedičová vlákna

3. Uplatnění v průmyslu

4. Příklady uplatnění nekonečných čedičových vláken a z nich vyrobených textilních útvarů v průmyslové praxi

5. Ekologické přednosti

6. Vyráběné typy

7. Složení čedičových vláken

8. Porovnání fyzikálních a mechanických vlastností Čedičových a skleněných vlákenvelký tepelný rozsah použitelnosti
nehořlavost, nízký obsah spalin
minimální nasákavost
dobrá chemická odolnost proti:
   - vodě
   - většině alkálií
   - organickým kyselinám
   - anorganickým kyselinám
   - organickým rozpouštědlům
   - většině chemikálií a jiným agresivním látkám

nízká tepelná vodivost
vysoký koeficient zvukové pohltivosti
vysoký elektrický odpor
dobrá tepelná odolnost
odolnost proti eroznímu prostředí
dobrá odolnost proti UV záření
dobrá odolnost proti plísním a jiným mikroorganizmům


nahoru

 2. Nekonečná čedičová vlákna

 

Jedná se o nový typ technického vlákna, dosud masově v průmyslu nerozšířeného. Tento typ vlákna dává nové možnosti zvýšení užitných vlastností mnoha technickým výrobků. S růstem nároků na nové textilní technické výrobky, se zvýšenými požadavky na tepelnou a chemickou odolnost, se může uplatnit tento nový typ technického vlákna s vynikajícími vlastnostmi
a s přijatelnou cenou.

Čedičová vlákna jsou složena ze svazku nekonečně dlouhých fibril vzniklých rozvlákňováním taveniny anorganického minerálu čediče – bazaltu vhodného složení. Jsou vysoce pevná, ohebná a využitelná na výrobu technických výrobků   ve všech odvětvích průmyslu.

Nekonečná čedičová vlákna ve formě technického hedvábí naleznou hlavní uplatnění v textilním zpracování na nitě – roving, čedičové nitě skané, družené a kordy. Tato čedičová příze se dále dá zpracovávat na plošné a délkové textilní technické útvary – provazce, hadice a popruhy
a prostorové textilní technické útvary.
Výroba naší firmy se zaměřuje na zpracování nekonečných čedičových vláken především do plošných a délkových textilií.


nahoru

 3. Uplatnění v průmyslu


S využitím čedičových nekonečných vláken a čedičových textilií z nich zhotovených je možno počítat ve všech oblastech, kde se běžně dosud používají skleněná a používala azbestová vlákna. Vzhledem k tomu, že čedičová vlákna předčí svými fyzikálními, mechanickými a chemickými vlastnostmi vlákna skleněná i azbestová, je to základní předpoklad k jejich masivnímu rozšíření v technické praxi.
Dalšími přednostmi jsou nezanedbatelné ekologické a zdravotní výhody proti obdobným vláknům. Především menší zátěž pro životní prostředí při výrobě a likvidaci a menší zdravotní riziko při zpracování a používání.


nahoru

 4. Příklady uplatnění nekonečných čedičových vláken a z nich vyrobených textilních
     útvarů v průmyslové praxi

 

plná náhrada skleněných vláken při výrobě tkaniny v perlinkové vazbě pro stavebnictví
   (omítkové systémy, zalévací hmoty …….)
geotextilie, armovací tkaniny a vlákna (silniční a železniční stavitelství, živičné povrchy
   vozovek, lepenky, betonových výrobků …….)
tepelně-izolační směsi ve stavebnictví pro žáruvzdorné stavební hmoty, plniva do tmelů apod.
výztužné tkaniny v kompozitech a sekaná vlákna v plastických hmotách, v různých technických
   výrobcích (rozbrušovací kotouče, lamináty, brzdové destičky ......)
izolace tepelné, zvukové a chemické (stavebnictví, letecký průmysl, elektrárny, automobily......)
filtrování agresivních látek, tkaniny a ucpávkové šňůry v chemickém průmyslu ( náhrada
   azbestopryžových výrobků), horkovzdušná filtrace
ochranné žáruvzdorné a kyselinovzdorné pracovních oděvy do provozů s velkou tepelnou
   zátěží a s agresivním chemickým prostředím (tkaniny s hliníkovou fólií v hutích, ocelárnách,
    pro hasiče a svářeče, v chemických provozech, galvanovnách ……)
bytové a interiérové nehořlavé textilie (tapety, podkladové textilie …..)


nahoru

 5. Ekologické přednosti

 

plnohodnotná náhrada azbestových a skleněných vláken v různých průmyslových aplikacích
přírodní materiál zpracovávaný bez dalších přísad
100 % recyklovatelný na výrobní zařízení
v přírodě se bohatě vyskytující nerost ve formě vhodné ke zvlákňování
celkově výroba energeticky méně náročná než výroba skleněných vláken
menší zátěž pro životní prostředí při výrobě a likvidaci


nahoru

 6. Vyráběné typy

 
 
Čedičová vlákna jsou vyráběna v těchto základních provedeních
Sledované hodnoty Hodnota Jednotka
Průměr fibril 9 - 12 µm
Základní jemnost nitě 80, 160, ... 2500, ... tex
Průměrná pevnost 0,512 N/tex
Obsah lubrikace 1,0 - 1,5 %
Obsah spalitelných látek 0,69 %
Obsah vlhkosti 0,061 %
Hmotnost vlákna na cívce 3 - 5 kg
Počet zákrutů 0 1/m
 


nahoru

 7. Složení čedičových vláken

 

Typ vlákna dle chemického rozboru: křemičito-železnato-vápenato-hořečnato-hlinito-sodné vlákno

 
Chemické složení čedičového vlákna - přibližný chemický rozbor čedičového vlákna
Složka Čedičové vlákno (% hmot.)
SiO2 9 - 12
Al2O3 17,2
CaO 8,6
MgO 5,2
Fe2O3 < 5
Na2O < 5
K2O, TiO2 < 1
Cr2O3 , CoO, NiO < 0,1

nahoru

 8. Porovnání fyzikálních a mechanických vlastností čedičových a skleněných vláken

 
Vlastnosti fyzikální
Hustota (při 20°C) /kg.m-3/ 2 900 2 6000
Navlhavost / % / 0,5 0,1
Modul pružnosti v tahu /MPa/ 100 000 70 000
Pevnost v tahu /MPa/ 1 850 až 2 150 1 850 až 2 150
Pevnost v tlaku /MPa/ 300 300
Změna pevnosti v tahu v / % /    
Při relativní vlhkosti 100% za 64 dny 91 72
Při teplotě 400 °C 82 52
Vlastnosti chemické
Úbytek hmotnosti při 100 °C za 3 hod.    
v H2O    /%/ 99,8 99,3
v 2N HCl    /%/ 81,8 53,9
Vlastnosti tepelné
Pracovní teplota / °C / -200 až +700 -60 až +460
Měrná tepelná vodivost /W.m-1.K-1 / 0,027 až 0,033 0,029 až 0,035
Vlastnosti elektrické
Specifický odpor / W.m / 1012 1011


nahoru

Čedičové vlákna   ---  Výroba pásků a fólií  ---   Služby  ---   Investice